Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Centrum Eksperckie

...

Badania/Analizy

Biologia/Chemia

 • Analizy zmienności genetycznej naturalnych populacji niezbędne do tworzenia programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem
 • Ocena przydatności odmian roślin motylkowatych do celów remediacji terenów skażonych metalami ciężkimi
 • Analizy zmienności genetycznej naturalnych populacji
 • Woltamperometryczne oznaczanie wybranych związków organicznych w produktach farmaceutycznych i kosmetycznych
 • Analiza strukturalna metodami NMR
 • Analizy metodami: termograwimetria, skaningowa kalorymetria różnicowa, chromatografia żelowa, spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, spektroskopia UV/ViS/NIR, mielenie i przesiewanie materiałów, transmisyjna mikroskopia elektronowa.
 • Obrazowanie i określanie składu pierwiastkowego materiałów za pomocą Skaningowego Mikroskopu Elektronowego oraz Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego
 • Analiza spektroskopowa (NMR, IR, MS) związków chemicznych i mieszanin z użyciem technik chromatograficznych (TLC, HPLC, GC-MS)
 • Oznaczanie wybranych związków aktywnych biologicznie w próbkach środowiskowych oraz preparatach farmaceutycznych
 • Rejestracja i interpretacja widm NMR substancji chemicznych lub ich kilkuskładnikowych mieszanin, ustalenie struktury badanych związków chemicznych
 • consulting w zakresie teoretycznego projektowania nowych związków chemicznych oraz przewidywania własności fizykochemiczncyh za pomocą modelowania molekularnego
 • Pomiar napięcia międzyfazowego dwuwarstwowych membran lipidowych
 • Pomiar napięcia powierzchniowego związków powierzchniowo czynnych
 • Pomiar powierzchni właściwej związków powierzchniowo czynnych
 • Pomiar wielkości cząstek manometrycznych oraz potencjału zeta
 • Zastosowanie technik ekstrakcyjnych (SPE, ME, SBSE, USAEME) do wydzielania, rozdzielania i zatężania wybranych związków aktywnych biologicznie z próbek środowiskowych (wody powierzchniowe, ścieki itp.) oraz produktów spożywczych
 • Oznaczanie wybranych związków z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych (HPLC-UV)
 • Identyfikacja i oznaczanie mikrozanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych., w tym oznaczanie związków zaburzających równowagę hormonalną oraz lotnych związków organicznych. Oznaczenia techniką chromatografii gazowej (GC-MS) oraz ekstrakcyjne (LLE, SPE) i mikroekstrakcyjne (SPME, LPME, USAEME) techniki izolacji
 • Oznaczanie związków aktywnych biologicznie (antyoksydanty, witaminy) w próbkach biologicznych i środowiskowych; badanie ilosciowe pozostałości farmaceutyków w próbkach wód powierzchniowych. Oznaczenia techniką chromatografii cieczowej (HPLC-DAD)oraz spektrofotometryczną UV-Vis; wykorzystanie technik izolacji: ekstrakcja ciecz-ciecz i SPE
 • Zastosowanie technik ekstrakcyjnych do wydzielania substancji biologicznie czynnych z próbek środowiskowych
 • Oznaczanie badanych analitów w naturalnych próbkach wodnych, biologicznych oraz w ściekach i preparatach farmaceutycznych z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych oraz chromatograficznych z różnymi rodzajami detekcji
 • Badania poziomu ekspresji genów techniką real-time RT-PCR, genotypowanie mikroorganizmów z zastosowaniem technik MLST (Multi-locus Sequence Typing) oraz REP-PCR i RAPD-PCR
 • Synteza związków organicznych
 • Oznaczanie metali metodami elektrochemicznymi. Zastosowanie elektroforezy kapilarnej z detekcją elektrochemiczną (amperometria, woltamperometria cykliczna, chronopotencjometria cykliczna, woltamperometria fali prostokątnej z szybką transformacją Fouriera)
 • Analiza związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem metod elektrochemicznych
 • Synteza amin, hydrazyn, hydrazonów; synteza enancjoselektywna; synteza na fazie stałej
 • Ocena fotostabilności barwników, leków i itp. w wodnych roztworach, jak i próbkach naturalnych (wody rzeczne, ścieki)
 • Synteza alkaloidów, amin, związków optycznie czynnych, związków NHC
 • Analiza ilościowa i jakościowa składników błon metodą HPLC
 • Synteza nanocząstek magnetycznych z rdzeniem z tlenków żelaza
 • Elektrochemiczne oznaczanie metali ciężkich w próbkach naturalnych
 • Badania elektrochemiczne materiałów przewodzących
 • Pomiary transportowe materiałów metalicznych, półprzewodnikowych
 • Badanie aktywności preparatów promieniotwórczych
 • Ocena stanów ekosystemów wodnych na podstawie zooplanktonu skorupiakowego
 • Rozpoznanie składu i obfitości fitoplanktonu wód słodkich
 • Ocena liczebności populacji leukocytów w odpowiedzi na immunizację antygenami o różnym pochodzeniu
 • Immunoenzymatyczna ocena ilości substancji uwalnianych podczas odpowiedzi immunologicznej (np. immunoglobuliny, cytokiny)
 • Immunoenzymatyczna ocena ilości innych substancji uwalnianych przez komórki eukariotyczne w odpowiedzi na różne czynniki środowiska zewnętrznego (np. antyoksydanty, hormony)
 • Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOS)
 • Analiza produkcji, metabolizmu i poziomu cukrowców u roślin
 • Analiza wpływu niedoboru składników mineralnych na wzrost i metabolizm roślin uprawnych
 • Analiza poziomu antyoksydantów u roślin
 • Analiza zdolności antyoksydacyjnej wybranych roslin
 • Analiza wpływu niedoboru składników mineralnych na wzrost i metabolizm roślin
 • Analiza wpływu niedoboru składników mineralnych na wzrost i metabolizm roślin uprawnych
 • Synteza związków biologicznie czynnych, produktów naturalnych i ich analogów
 • Synteza i analiza steroidów. Synteza substancji czynnych leków
 • Pomiary ilościowe i jakościowe biomolekuł z zastosowaniem biosensorów z detekcją techniką Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów (SPRI)
 • Chemia polimerów. Synteza i analiza polimerów. Synteza nanocząstek magnetycznych z rdzeniem z tlenków żelaza. Synteza organiczna. Analizy metodami: termograwimetria, skaningowa kalorymetria różnicowa, chromatografia żelowa, spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, spektroskopia UV/ViS/NIR
 • Synteza organiczna: otrzymywanie związków azotu ? amin, hydrazonów i ich zastosowanie w syntezie organicznej, badania konfirmacyjne związków organicznych, m.in. tropanu i granatanu
 • Napięcia powierzchniowe mono- i dwuwarstwowych membran lipidowych. Wielkość cząstek manometrycznych oraz potencjał zeta. Spektroskopia impedancyjna i inne metody elektrochemiczne
 • Badania gruntu metodą GPR oraz wykrywaczem ramowym
 • Oznaczanie zróżnicowania genetycznego gronkowców.. Molekularne podstawy oporności bakterii na antybiotyki. Identyfikacja molekularna gronkowców. Oznaczanie gronkowców w żywności
 • Oznaczanie kadmu i innych metali w tkankach zwierząt i roślin techniką bezpłomieniowej absorpcji atomowej. Oznaczanie metalotioneiny w tkankach zwierząt metodą kadmowo-hemową. Oznaczanie peroksydacji lipidów w tkankach zwierząt. Wykonywanie preparatów histologicznych metodą parafinową i kryoskopową. Oznaczanie apoptozy w tkankach zwierząt metodą TUNEL
 • Oznaczenia ogólnej ilości (CFU/Ml) grzybów w wodzie
 • Analiza zespołów wrotków w różnych typach środowiska
 • Analizy stanu trofii jezior przy użyciu wskaźników zooplanktonowych
 • Ocena różnorodności taksonomicznej zespołów Rotifera we wszystkich typach ekosystemów słodkowodnych
 • Ocena występowania i kierunków przepływu wód podziemnych, jakość wody i jej zagrożenia
 • Oznaczanie żywotności nasion. Oznaczanie siły kiełkowania nasion. Prowadzenie hodowli komórkowych roślin w warunkach in vitro
 • Monitoring przyrodniczy, inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring ssaków, badania telemetryczne zwierząt
 • Sekwencjonowanie i analizy DNA. Analizy jakości mikrobiologicznej prób środowiskowych i żywności. Badania genotypowe i fenotypowe bakterii o potencjalnym zastosowaniu w produkcji bio-insektycydów
 • Prowadzenie sztucznego eksperymentu selekcyjnego w kierunku zróżnicowania podstawowego tempa metabolizmu (BMR) u myszy laboratoryjnej (Mus musculus), ocena liczebności populacji leukocytów w odpowiedzi na immunizację antygenami o różnym pochodzeniu, immunoenzymatyczna ocena ilości substancji uwalnianych podczas odpowiedzi immunologicznej (np. immunoglobuliny, cytokiny), immunoenzymatyczna ocena ilości innych substancji uwalnianych przez komórki eukariotyczne w odpowiedzi na różne czynniki środowiska zewnętrznego (np. antyoksydanty, hormony), ekstrakcja hormonów z sierści zwierząt
 • Analiza kompleksów cyklodekstryn ze związkami bioaktywnymi z wykorzystaniem metod spektroskopowych
 • [...]
copyright © 2015-2019 Centrum eksperckie UwB - projekt i wykonanie AlterStudio - all rights reserved - 11673 / 6 / 1